Görev Tanımı


 • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen görevleri mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
 • Üniversitenin insan gücü planlamasını yapmak,
 • Üniversite personelinin atama, özlük işlerini programlamak, denetlemek ve yürütmek,
 • İdari personelin hizmet içi eğitimini programlayıp yürütmek,
 • Personel sisteminin geliştirilmesi için öneride bulunmak,
 • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek personelle ilgili benzer görevleri yerine getirmek,
 • Rektörlüğün yazışmalarının yürütülmesini sağlamak
 • Personel Daire Başkanlığı uhdesine verilen sorumlulukları mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
 • Görev konuları ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Genel Sekreteri bilgilendirmek ve personele gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Genel Sekreter tarafından Daire Başkanlığına havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak,
 • Daire Personelini sevk ve idare etmek,
 • Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,
 • Akademik ve İdari personelin mali hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire personelinin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
 • Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçimi, görevden alınmaları, terfi ve atamaları, ödüllendirme ve cezalandırılmaları konusunda inceleme ve değerlendirme yapmak,
 • Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve sureli olarak denetlemek,
 • Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 • Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek,
 • Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
Designneuro